Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 24. 09. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 15.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 1. októbra 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove(rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2020, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2020(rozprava)
 7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2020 v obchodných spoločnostiach mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 8. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2020:  (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca_msz
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - grafická príloha
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 10. Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
  2. Návrh zmeny plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na rok 2020
 11. Investičné zámery mesta (rozprava)
  1. „Výstavba nájomných bytov“
  2. „Rekonštrukcia Športovej haly“
 12. Návrh VZN Mesta Bardejov o určení názvu parku „Park Európy“(rozprava)
 13. Doplňujúce voľby členov komisií MsZ – neposlancov (rozprava)
 14. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2020(rozprava)
 15. Interpelácie (rozprava) 
 16. Záver

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám