Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 21. 03. 2016

 

P O Z V Á N K A

na XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 31. 3. 2016 ( štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov (rozprava)
 7. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2015 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2015 (rozprava)
 8. Výročná správa o hospodárení za rok 2015 (rozprava)
  1. m.p. Bapos,
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016 (rozprava)
  2. Návrh doplnku č. 11 k Zriaďovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku Bardejov (rozprava)
  3. Návrh na zmenu Plánu modernizácie a rekonštrukcie spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2016 (rozprava)
 10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 11. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov:
  1. Štatútu Mesta Bardejov (rozprava)
  2. Organizačného poriadku samosprávy mesta Bardejov (rozprava)
  3. Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra(rozprava)
  4. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Bardejove (rozprava)
  5. Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)
  6. Organizačného poriadku Mestskej polície (rozprava)
 13. Správa o činnosti MsP za rok 2015 (rozprava)
 14. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2015 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 15. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2015 (rozprava)
 16. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2015 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2015 (rozprava)
 17. Interpelácie
 18. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám