Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  10. 08.  2015

 

 

 

P R O G R A M

na IX.  zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
20. 8.  2015  (
štvrtok ) o  9,00 hod.
v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2015, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2015
 3. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodných spoločnostiach mesta:
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 4. Zmena plánu technického zhodnotenia  spoločnosti BARDBYT, s.r.o. na rok 2015
 5. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy 1/PRV/2015 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest
 6. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2015 v 
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 8. Návrh nakladania s majetkom mesta
 9. Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2015/2016
 10. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2015
 11. Návrh VZN mesta Bardejov
  1. o určení názvov mostov:  Kúpeľský most, Mokrolužský most,  Most Pod Vinbargom, Oroszova lávka
  2. o určení názvov okružných križovatiek: Okružná križovatka Priemyselna, Okružná križovatka Pod Vinbargom, Okružná križovatka Pri hornej bráne, Okružná križovatka Pri západnej bráne, Okružná križovatka Pri bocianovi, Okružná križovatka Pri tržnici
  3. o určení názvov ulíc: Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica a Narcisová ulica,
  4. o určení názvov ulíc:   Agátová ulica, Javorová ulica, Jeľšová ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica, Vrbová ulica.
  5. o určení názvu sídliska:  Sídlisko Brehy
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám