Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v čase od 1.mája 2023 do 31. mája 2023.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní.

Zápis bude prebiehať podaním žiadosti týmito rôznymi formami:

 1. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v materskej škole,
 2. poštou – zákonný zástupca vyplní žiadosť a odošle ju poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
 3. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
 4. elektronickým podaním do elektronickej schránky materskej školy.

 Do materskej školy budú prednostne prijaté:

 • deti, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2023 povinné,
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku k 31. augustu 2023 a nedosiahli školskú spôsobilosť a ich zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré nedovŕšili piaty rok veku k 31. augustu 2023 a ich zákonný zástupca žiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie,
 • deti, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v meste Bardejov,
 • deti, ktoré majú v materskej škole už umiestneného súrodenca,
 • deti od troch do šiestich rokov veku a ak to podmienky materskej školy dovoľujú, tak aj deti mladšie ako tri roky.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ako postupovať, ak dieťa nedovŕšilo päť rokov veku a rodič žiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie:

Ak rodič požiada o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole a ktoré nedovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť:

 1. súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 2. súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023 je rodič povinný požiadať najneskôr do 31. augusta 2023.

Spádové MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov podľa VZN mesta Bardejov č. 189/2021:
MŠ, Komenského 24, Bardejov,
MŠ, Komenského 47, Bardejov,
MŠ, Gorkého 13, Bardejov,
MŠ, Nový Sad 24, Bardejov
MŠ, Nábrežná 2, Bardejov,
MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov,
MŠ, Lipová 37, BNV, Bardejov,
ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod Vinbargom 1, Bardejov
ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod papierňou 16A, Bardejov.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 30. júna 2023.

Bližšie informácie o zápise detí do MŠ pre šk. rok 2023/2024 budú zverejnené jednotlivými materskými školami.

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2023-04-13, 13:59  michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám