Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 03. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 30. 03. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 Otvorenie

 1. Schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 3. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 4. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
  1. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za rok 2016 (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 7. Investičné a rozvojové zámery a granty (rozprava)
  1. investičný zámer - Krytá plaváreň, spol. Bardterm, s. r. o.
  2. žiadosť o poskytnutie NFP ERDF - oper.programu KZP - výst., rekonštr. a modern. rozvodov tepla v tepelných okruhoch kotolní
  3. žiadosť o poskytnutie NFP - rekonštrukcia MŠ Komenského 24 a MŠ Vinbarg
  4. informácia o rekonštrukcii futbalového štadióna
 8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016 (rozprava)
  1. odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
 10. Výročná správa o hospodárení za rok 2016:
  1. a) m. p. Bapos,
  2. b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách (rozprava)
 12. Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 (rozprava)
 13. Súhlas so spracovaním aktualizácie ÚPN M Bardejov (rozprava)
 14. Informácia k plneniu uzn. MsZ č. 82/2016 týkajúceho sa Zámeru transf. systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta (rozprava)
 15. Návrh na schválenie partnerskej spolupráce (rozprava)
 16. Správa o činnosti MsP za rok 2016 (rozprava)
 17. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 18. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016 (rozprava)
 19. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016(rozprava)
 20. Interpelácie
 21. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám