Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 18. 05. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 25. 05. 2017 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)Návrh  nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 5. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov Mesta (rozprava)Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov Mesta (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)Návrh zmien a doplnkov VZN č. 41/2002 o určení školských obvodov (rozprava)
 8. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. návrh zmeny plánu techn. zhodn., modern. a rek. majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)návrh zmeny plánu techn. zhodn., modern. a rek. majetku mesta spol. Bardbyt, s. r. o. (rozprava)
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica (rozprava)Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov  o určení názvu novej ulice: Dobšinského ulica (rozprava)
 10. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 (rozprava)Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016 (rozprava)
 11. Správa o súdnych sporoch mesta (rozprava)Správa o súdnych sporoch mesta  (rozprava)
 12. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám