Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 08. 09. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 19. 09. 2017 (útorok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh na zvýšenie základného imania spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 7. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017 (rozprava)Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017 (rozprava)
  2. Investičný zámer „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul.Štefánikova- ul.T.Ševčenku - ul.Mlynská (rozprava)
 9. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2017, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2017 (rozprava)
 10. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2017 v obchodných spoločnostiach mesta (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
 11. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2017 (rozprava)
  1. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 12. Návrh zmeny Územného  plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele – „bývalé skleníky“ (rozprava)
 13. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
 14. Návrh Zásad o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií (rozprava)
 15. Informácia o výsledku kontroly NKÚ nakladania subjektov samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach v pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 16. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2017 (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám