Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 10. 12. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 17.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 17. decembra 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove(rozprava)
  1. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra
  2. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
 5. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 6. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu, modernizácie, rekonštr. opráv a údržby maj.mesta spol. Bardbyt, s. r.o. pre rok 2020
  2. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2020
 7. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022, 2023 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2021
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2021
 8. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2021 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 9. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2021 (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021(rozprava)
  1. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2021
 11. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta Bardejov k  31. 12. 2019 (rozprava)
  1. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12.2019, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov
 12. Návrh na schválenie žiadosti o NFP „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg  a Družba“ (rozprava)
 13. Interpelácie
 14. Záver

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám