Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 10. 2021

 

P O Z V Á N K A

na 26. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 27. októbra 2021 (streda) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (rozprava)
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie UŠ 29/2021 (rozprava)  
 10. Návrh Dodatku č.1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadosti o NFP: (rozprava)
  1. Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície v Bardejove
  2. Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
  3. Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale v Bardejove
  4. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
  5. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove
  6. Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov
  7. Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov
  8. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa – SO 17 – Bardejovský Mihaľov – vodovod
 12. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám