Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 17. 02. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 28. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. februára 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
prostredníctvom videokoferencie

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh nakladania s majetkom mesta (grafická príloha)  (rozprava)
 5. Návrh na I.  zmenu rozpočtu mesta na rok 2022  (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 6. Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva (rozprava)
  1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 225/2021-M
  2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 226/2021-M
  3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229/2021-M
 7. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt (rozprava)
  1. „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba – 2. etapa v meste Bardejov
  2. „Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov – pavilóny F, H
 8. Správa o kontrolnej činnosti HK mesta  za rok 2021(rozprava)
  1. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
 9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bardejov na roky 2022 – 2026 (rozprava)
 10. Záver

 

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám