Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 12. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 5. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 22. decembra 2022 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh V. zmeny programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2022 (rozprava)
  1. Návrh zmeny rozpočtu a inv. plánu spol. Bardbyt, s. r. o. na rok 2022
  2. Návrh zmeny rozpočtu m. p. Bapos na rok 2022
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 9. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a roky 2024, 2025 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2023
  2. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok 2023
 10. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2023: (rozprava)
  1. Bapos, m. p.
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2023 : (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské lesy Bardejov, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 12. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2023 (rozprava)
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023(rozprava)
 14. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účt. závierke k 31.12.2021(rozprava)
 15. Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účt. závierky Mesta Bardejov k 31. 12. 2021(rozprava)
 16. Žiadosť o NFP v rámci výzvy 63/PRV/2022 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest – informácia  (rozprava)
 17. Správa o stave futbalového klubu Partizán Bardejov BŠK (rozprava)
 18. Záver

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám