Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta

Bardejov

Radničné námestie 16

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 05.  2015

 

P R O G R A M

na VI.  zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
28. 5.  2015  (štvrtok) o  9,00 hod.
v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh nakladania s majetkom mesta
  3. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  4. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta za I. štvrťrok 2015
  5. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh za I. štvrťrok 2015 v m .p. Bapos, ZUŠ M. Vileca
  6. Správa o súdnych sporoch mesta
  7. Návrh VZN Mesta Bardejov o pamätihodnostiach na území mesta Bardejov
  8. Návrh VZN mesta Bardejov  o určení názvu nového námestia: Námestie bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka
  9. Rôzne
  10. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám