Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  16. 02.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXX. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
23. 02. 2017 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP a predloženie projektových zámerov
  5. Návrh na schválenie partnerskej spolupráce
  6. Technicko – organizačné zabezpečenie 46. ročníka Bardejovského jarmoku a 25. ročníka Bardkontakt 2017
  7. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám