Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  6. 03.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXXI. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
16. 03. 2017 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016
 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
 6. Výročná správa o hospodárení za rok 2016
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 7. Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách
 8. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2017
 9. Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 34
 10. Súhlas so spracovaním aktualizácie ÚPN M Bardejov
 11. Správa o činnosti MsP za rok 2016
 12. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru
 13. Rôzne
  1. Informácia k plneniu uzn. MsZ č. 82/2016 týkajúceho sa Zámeru transf. systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta
  2. Návrh investičných zámerov spol. Bardterm, s. r. o.
 14. Záver

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám