Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  06. 08.  2018

 

 

P R O G R A M

na XLIX. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
16. 08. 2018 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Informatívna správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov na školský rok 2018/2019
  5. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2018
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

XL.

a)      rekonštrukcia futbalového štadióna BNV – dotácia SFZ

Najblišie udalosti

21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám