Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

späť

Číslo Názov
194/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia pdf
193/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 41 pdf
192/2022 o miestnom poplatku za rozvoj pdf
191/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pdf
190/2021 o určení názvu ulice: “Pod Vinbargom“ pdf
189/2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie pdf
188/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 40 pdf
187/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 39 pdf
186/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 38 pdf
185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach pdf
184/2020 o určení názvu parku: "Park Európy" pdf
183/2019 o organizácii miestneho referenda na území mesta Bardejov pdf
182/2019 o vylepovaní plagátov na území mesta Bardejov pdf
181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pdf
- Vyhodnotenie cieľov projektu word
- Tabuľka pre určenie bodov word
180/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Bardejov pdf
179/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pdf
178/2019 o určení názvov nových ulíc: Achátová ulica, Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica, Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová ulica pdf
177/2019 o určení názvu novej ulice: Slnečná ulica pdf
176/2019 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka pdf
175/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 17/1994 o predaji bytov zo dňa 07.09.1994 pdf
174/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele - zmena "bývalé skleníky" pdf
173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby pdf
172/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 37 pdf
171/2017 o určení názvu ulice: Dobšinského ulica pdf
170/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 34 pdf
169/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 36 pdf
168/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Bardejov pdf
167/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 35 pdf
166/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 32 pdf
165/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 31 pdf
164/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Bardejov ZaD č. 33 pdf
163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi pdf
161/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele zmena "Pod vrchmi" pdf
160/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mesta Bardejov zmena č. 30 pdf
159/2015 o určení názvov ulíc: Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica, Narcisová ulica pdf
158/2015 o určení názvov ulíc: Agátová ulica, Javorová ulica, Jelšová ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica, Vŕbová ulica pdf
157/2015 o určení názvov okružných križovatiek: Okružná križovatke priemyselná, Okružná križovatka Pod Vinbargom, Okružná križovatka pri hornej bráne, Okružná križovatka pri západnej bráne, Okružná križovatka pri bocianovi, Okružná križovatka pri tržnici pdf
156/2015 o určení názvov mostov: Kúpeľský most, Mokrolužský most, Most Pod Vinbargom, Most Oroszova lávka pdf
155/2015 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 29 pdf
154/2015 ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Záväznej časti ÚPN M Bardejov pdf
153/2015 o určení názvu parku: "Park Emila Korbu" pdf
152/2015 o určení názvu námestia: "Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka" pdf
151/2015 o používaní symbolov mesta Bardejov pdf
150/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov pdf
149/2015 o zriadení CVČ ako súčasť Základnej školy, Komenského 23, Bardejov pdf
148/2015 o zrušení CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov pdf
147/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Bardejov pdf
146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - úplne znenie pdf
144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov pdf
143/2014 ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej časti RP CMZ Bardejov "Nárožie ul. Krátky rad a Veterná" pdf
142/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 28 pdf
141/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 27 pdf
139/2014 o zriadení mestskej polície word
138/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 26 word
137/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 25 word
136/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 24 word
135/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach pdf
134/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 23 word
133/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 22 word
132/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 12 word
131/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov word
130/2013 o zrušení CVČ ako súčasti Základnej školy, Komenského 23, 085 13 Bardejov word
129/2012 ktorým sa vyhlasuje záväazná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) - pravoslávny kostol word
128/2012 ktorým sa vyhlasuje záväazná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) - liečebný dom Zora word
127/2012 ktorým sa vyhlasuje záväazná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) - bývalé kúpalisko a skleníky word
126/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 21 word
125/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 20 word
124/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 19 word
123/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 18 word
122/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 17 word
121/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 16 word
120/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 15 word
119/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 14 word
118/2011 o určení náležitostí miestnych daní pdf
117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch word
116/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny "Bardejov, areál bývalých kasární" word
115/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 13 word
114/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 11 word
113/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 10 word
112/2011 o určení názvu parku: "Promenádny park" word
111/2011 o určení názvu parku: "Parčík Johna *Lennona" word
110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách word
109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pdf
108/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 9 word
107/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov zmena č. 8 word
106/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov word
104/2010 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta pre rok 2011 word
103/2010 o udeľovaní ocenení mesta Bardejov word
102/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Regulačného plánu Centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov) word
101/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov word
100/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov word
99/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny Územného plánu Mesta Bardejov word
96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je fyzická osoba, právnická osoba alebo církev pdf
95/2009 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov word
92/2009 o trhovom poriadku pdf
91/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele word
90/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č. 4 word
89/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov č. 3 word
88/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele word
87/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu Mesta Bardejov word
85/2008 o určení názvu parku: Park Aloisa Jiráska pdf
84/2008 o používaní symbolov mesta Bardejov word
83/2008 o kronike mesta Bardejov pdf
80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pdf
76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov pdf
75/2007 o určení názvu ulice "Jána Kalinčiaka" pdf
74/2007 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov word
70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa word
66/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov word
65/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov word
64/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov word
62/2005 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Regulačného plánu CMZ Bardejov word
60/2004 o určení náležitostí miestného poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf
57/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele word
56/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele word
55/2004 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny sídliska Obrancov mieru Bardejov word
50/2003 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele word
41/2002 o určení školských obvodov pdf
40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev pdf
35/2000 o udeľovaní čestného občianstva mesta Bardejov word
27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov pdf
25/1996 o spôsobe prevádzkovania Informačného systému o území metsa Bardejov word
20/1994 o podmienkach bývania v obytných domoch na území mesta word

 

Aktualizoval: Ing. Michal Jurečko, 2024-02-19, 14:40, michal.jurecko@bardejov.sk

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám