Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 06. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 22. 06. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ v Bardejove:
  1. sľub poslanca MsZ a odovzdanie osvedčenia (rozprava)
  2. voľba poslanca do funkcií člena finančnejkomisie, člena komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho časti a člena – náhradníka komisie pre prešetrovanie sťažností
  3. delegovanie poslanca ako zástupcu mesta do funkcie člena Rady školy ZŠ s MŠ  Pod Vinbargom 1, Bardejov
 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 6. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
  1. Prenájom pozemkov na výstavbu výlepných plôch v meste Bardejov
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Správy o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016 a Správy o činnosti Dozorných rád spoločností (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r.o.
 10. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
  2. Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos na rok 2017 (rozprava)
  3. návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017 v obch. spol. Bardterm, s. r. o. (rozprava)
 11. Návrh na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov – zmena č. 37 (rozprava)
 13. Návrh na zriadenie Mestských detských jaslí a Návrh VZN Mesta Bardejov o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby (rozprava)
 14. Program prevencie kriminality pre mesto Bardejov na roky 2017 – 2020 (rozprava)
 15. Informácia o hospodárení akciových spol. s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2016 (rozprava)
 16. Informatívna správa o realizácii investičných akcií za I. polrok 2017 (rozprava)
 17. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2016 (rozprava)
 18. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 (rozprava)
 19. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2017 (rozprava)
 20. Interpelácie (rozprava)
 21. Záver

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám