Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

hl papier primator

 

V Bardejove: 30. 11. 2017

 

P O Z V Á N K A

na XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, ktoré sa uskutoční
dňa 07. 12. 2017 (štvrtok ) o 9,00 hod.

v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 9. Investičný zámer obstarania stavby – Nájomné byty nižšieho štandardu – 16 bytov a TV k NB - sídlisko Poštárka (rozprava)
 10. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení  so sídlom na území mesta Bardejov (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov  VZN č. 173/2017 o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 13. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017
  2. Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. pre rok 2017
  3. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017
 14. Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2018 (rozprava)
  1. Bapos, m. p.,
  2. ZUŠ M. Vileca
  3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na I. polrok 2018
 15. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2018(rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 16. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018 (rozprava)Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018 (rozprava)
 17. Interpelácie (rozprava)
 18. Záver

 Doplnok k materiálom:
- Návrh zmien a doplnkov VZN 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

 

MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám