Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 21. 03. 2019

 

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 28. marca 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
 8. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018 (rozprava)
 9. Výročná správa o hospodárení za rok 2018 (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 10. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 (rozprava)
  1. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 pre m. p. Bapos
  2. Návrh zmeny plánu investičných akcií na rok 2019 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
 11. Správa o činnosti MsP za rok 2018 (rozprava)
 12. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2018 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
 14. Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2016 – 2020 (rozprava)
 15. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
 16. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov (rozprava)
 17. Návrh na zmeny a doplnky Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra (rozprava)
 18. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 11/2018 zo  dňa 12. 3. 2018 (rozprava)
 19. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2018 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2018 (rozprava)
 20. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018 (rozprava)
 21. Prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 12/2019 zo dňa 24. 1. 2019 (rozprava)
 22. Interpelácie
 23. Záver

 

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám