Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 19. 09. 2022

 

P O Z V Á N K A

na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 28. septembra 2022 (streda) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
 8. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za I. polrok 2022, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov  mesta k 30. 6. 2022 (rozprava)
 9. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2022 v obchodných spoločnostiach mesta: (rozprava)
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o. ,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.,
  5. Ekobard, a. s.
 10. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2022: (rozprava)
  1. m. p. Bapos
  2. ZUŠ M. Vileca
 11. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022(rozprava)
  1. Návrh zmenu rozpočtu m. p. Bapos na rok 2022
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch (rozprava)
 14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2021 (rozprava)
 15. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2022 (rozprava)
 16. Interpelácie (rozprava)
 17. Záver

 

 

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám