Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 23. 11. 2023

 

P O Z V Á N K A

na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa  30. novembra 2023  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra (rozprava)
 6. Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 a návrh na prijatie bankového úveru (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (rozprava)
  2. Návrh zmeny  plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie spol. Bardbyt, s. r. o.  pre rok 2023 (rozprava)
  3. Návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov  v m. p. Bapos pre rok 2023 (rozprava)
 7. Návrh nakladania s majetkom mesta(rozprava) - (grafická príloha)
  1. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 8. Návrh na schválenie investície a úveru z Environmentálneho fondu pre projekt „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba - 2. etapa, dokončenie“(rozprava)
 9. Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt „Zásobovanie pitnou vodou odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa (Bardejovská Zábava – vodovod)“ (rozprava)
 10. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Akčný plán – zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov“ (rozprava)
 11. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (rozprava)
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní (rozprava)
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (rozprava)
 14. Návrh VZN Mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (rozprava)
 15. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi (rozprava)
 16. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácií  z rozpočtu mesta (rozprava)
 17. Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 33/2023 (rozprava)
 18. Interpelácie (rozprava)
 19. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám