Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

hl papier primator

 

V Bardejove: 15. 04. 2024

 

P O Z V Á N K A

na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 25. apríla 2024  (štvrtok )  o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu  (rozprava)
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky (rozprava)
 4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ (rozprava)
 5. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta (rozprava)
 6. Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2023 (rozprava)
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2023
  2. Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov
 7. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024  a návrh na prijatie bankového úveru (rozprava)
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
 8. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
 9. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava) - (grafická príloha)
 10. Návrh na schválenie žiadosti o NFP (rozprava)
 11. Personálne zmeny v obchodných organizáciách založených Mestom Bardejov (rozprava)
 12. Interpelácie (rozprava)
 13. Záver

 

    MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám