Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  05. 10.  2015

 

 

 

P R O G R A M

na XII.  zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
15. 10.  2015  (
štvrtok ) o  9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Technicko – organizačné zabezpečenie zimnej údržby MsK, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnej sezóne 2015/2016
  5. Informácia o výsledkoch spracovania návrhov využitia budovy bývalej kotolne K – 08
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

 

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám