Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  07. 02.  2019

 

 

P R O G R A M

na II. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
14. 02. 2019 (štvrtok) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Technicko – organizačné zabezpečenie 48. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 27. ročníka Bardkontakt 2019
  5. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2018 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2018
  6. Novelizácia VZN Mesta Bardejov č. 83/2008 o kronike mesta Bardejov
  7. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2018
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------

 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám