Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta

Bardejov

Radničné námestie 16

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  13. 1.  2014

 

P R O G R A M

na XXXVIII.   zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční

23. 1.  2014  (štvrtok) o  9,00 hod.

v zasadačke MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladanie s majetkom mesta
 4. Informácia o výkone zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne  2013/2014 - ústna
 5. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Mesta Bardejov na obdobie 2014- 2020
 6. Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov – zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ZUŠ Michala Vileca
 7. Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov č. 14/1994 o zriadení mestskej polície
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
 9. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2013
 10. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2013 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2013
 11. Rôzne

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám