Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
 erb bj cb mat

Primátor Mesta

Bardejov

Radničné námestie 16

 unesco cb mat

    V  Bardejove:  03. 09.  2014

 

P R O G R A M

na XXXXVII.   zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
11. 9.  2014  (štvrtok) o  9,00 hod.

v zasadačke MsR v budove  MsÚ v Bardejove

 

 Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Informatívna správa - vyhodnotenie 43. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a 22. ročníka výstavy Bardkontakt 2014
 4. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie 20/2014
 5. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zmena č. 27/2014
 6. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zmena č. 28/2014
 7. Návrh Zmien taríf a tarifných podmienok Platných v MHD v meste Bardejov
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku
 9. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2013, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov
 10. Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014
 11. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – návrh zmeny RP CMZ Bardejov – Nárožie ulíc Krátky rad a Veterná
 12. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov
 13. Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 135/2013 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

 MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám