Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  16. 01.  2017

 

 

P R O G R A M

na XXIX. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
26. 01. 2017 (štvrtok ) o 8,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
  3. Návrh nakladania s majetkom mesta
  4. Návrh zmeny plánu investičných akcií na rok 2017 v spol. Bardterm, s. r. o.
  5. Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
  6. Návrh na zmenu ÚPN Mesta Bardejov - súhlas na spracovanie štúdií č. 26/2017
  7. Informácia o výkone zimnej údržby MsK a chodníkov v zimnej sezóne 2016/2017 – ústna
  8. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016
  9. Rôzne
  10. Záver

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám