Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 hl papier primator

V  Bardejove:  15. 11.  2017

 

 

P R O G R A M

na XL. zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutoční
28. 11. 2017 (utorok) o 9,00 hod.

v zasadacej sieni MsR v budove MsÚ v Bardejove

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
 3. Návrh nakladania s majetkom mesta
 4. Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
 5. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení  so sídlom na území mesta Bardejov
 6. Návrh zmien a doplnkov VZN 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
 7. Návrh zmien a doplnkov VZN  č. 173/2017 o sociálnej  službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za sociálne služby
 8. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
  1. Návrh na zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2017
  2. Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. pre rok 2017
  3. Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017
 10. Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 a roky 2019, 2020.
  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018 (ústna informácia)
  2. Návrh na pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2018
 11. Návrh rozpočtov  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2018
  1. Bapos, m. p.,
  2. ZUŠ M. Vileca
  3. Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na I. polrok 2018
 12. Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov  obchodných spoločností mesta pre rok 2018
  1. Bardbyt, s. r. o.,
  2. Bardterm, s. r. o.,
  3. BTS, s. r. o.,
  4. Mestské Lesy, s. r. o.
  5. Ekobard, a. s.
 13. Návrh na udelenie ceny primátora za rok 2017
 14. Rôzne
 15. Záver

 
 

 MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta

 

 

 

 

 tel.: (00421) 054/ 4862 127,    fax: (00421)054/ 472 24 76
----------------------------------------------------------------------------------------------
 IČO: 321 842,  DIČ: 2020622923, e-mail: primator@bardejov.sk

 

XL.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám